แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการ และยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพสามิต
 1. กรอกรายละเอียดข้อมูลบนแบบ ภส.03-11 และผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้นำเข้า ลงนามในแบบบันทึกข้อตกลงในการยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
 2. แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการชำระเงิน (ภส.03-11)   
 3. ข้อตกลงในการยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการชำระเงิน   
 4. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพานิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หนังสือมอบอำนาจ ของบริษัทฯ ผู้ที่มีอำนาจลงนามในเอกสาร (ในกรณีมีการมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแทน)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  ระบบที่ให้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
   1. ยื่นแบบจดทะเบียนขอรับใบแทน ขอย้าย เลิก หรือโอนกิจการ
  1. ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียน คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37,38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
   2. ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา
  1. ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  2. ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
   3. ยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี/ขอหักลดหย่อนภาษี
  1. ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพามิต พ.ศ.2560
  2. ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติ
  3. ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพามิต พ.ศ.2560
   4. ยื่นแบบขอคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
  1. ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  2. ภส.05-02 แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติ
  3. ภส.05-07 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
  4. ภส.05-09 แบบคำขอนำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
    4.1 ขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ.2560 มาตรา 106
   1. แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
   2. ภส.05-04 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
   3. ภส.05-04/2 แบบงบเดือนแสดงรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
    4.2 ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   1. ภส.05-10 แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
   2. แบบแจ้งรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
    4.3 เสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่
   1. บต.01 คำขอการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
   2. บต.02 คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ฯ
   3. บต.03-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ฯ
   4. บต.03-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบชื่อสิ่งของอื่น
   5. บต.03-02ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย วัตถุดิบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
   6. บต.04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   7. บต.04ก งบเดือนแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกฯ
   5. ยื่นแบบงบเดือน
  1. ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
  2. ภส.07-04 แบบงบเดือนแสดงรายการวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
  3. ภส.07-06 แบบงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
  เอกสารบริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 • แผ่นพับแนะนำบริการข้อมูลการยื่นแบบ   
 • เอกสารบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการชำระภาษี   
  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบยื่นแบบฯ
 • ยื่นแบบจดทะเบียน ขอรับใบแทน ขอย้าย เลิก หรือโอนกิจการ      
 • ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา      
 • ยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี      
 • ยื่นแบบขอคืน ยกเว้นภาษี        
 • ยื่นแบบขอลดหย่อนภาษี      
 • ยื่นแบบขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่      
 • ยื่นแบบงบเดือน      
 • การเพิ่มผู้ใช้งานระบบ (Admin)      
  ดาวน์โหลด คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบฯ
 • คู่มือการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบ