แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการ และยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพสามิต
 1. แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการชำระเงิน (ภส.03-11)
 2. ข้อตกลงในการยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการชำระเงิน
 3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือมอบอำนาจ ของบริษัทฯ ผู้ที่มีอำนาจลงนามในเอกสาร (ในกรณีมีการมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแทน)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (ระบบทดสอบสำหรับผู้ประกอบการ) คลิก

ระบบที่ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  1. ยื่นแบบจดทะเบียนขอรับใบแทน ขอย้าย เลิก หรือโอนกิจการ
 1. ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียน คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37,38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  2. ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา
 1. ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 2. ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  3. ยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี/ขอหักลดหย่อนภาษี
 1. ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพามิต พ.ศ.2560
 2. ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติ
 3. ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพามิต พ.ศ.2560
  4. ยื่นแบบขอคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
 1. ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 2. ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 3. ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 4. ภส.05-01 (ก) แบบคำขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 16.90 (1) ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 5. ภส.05-02 แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 6. ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 7. ภส.05-06 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 8. ภส.05-07 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 9. ภส.05-09 แบบคำขอนำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
 10. ภส.05-13 แบบคำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
   4.1 ยื่นแบบขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ.2560 มาตรา 106
  1. แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
  2. ภส.05-04 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
  3. ภส.05-04/2 แบบงบเดือนแสดงรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
   4.2 ยื่นแบบขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  1. ภส.05-10 แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. แบบแจ้งรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   4.3 ยื่นแบบขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
  1. บต.01 คำขอการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
  2. บต.02 คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ฯ
  3. บต.03-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ฯ
  4. บต.03-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบชื่อสิ่งของอื่น
  5. บต.03-02ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย วัตถุดิบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
  6. บต.04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  7. บต.04ก งบเดือนแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกฯ
   4.4 ยื่นแบบขอรับเงินชดเชย จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  1. แบบขอรับเงินชดเชย จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  5. ยื่นแบบงบเดือน
 1. ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. ภส.07-04 แบบงบเดือนแสดงรายการวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
 3. ภส.07-04/1 แบบงบเดือนแสดงรายการวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน
 4. ภส.07-06 แบบงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
 5. ภส.07-07 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
   5.1 ยื่นแบบบัญชีประจำวัน
  1. ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
  2. ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
  3. ภส.07-01/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน
  4. ภส.07-02/1 บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน
  5. ภส.07-02/1(1) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน
  6. ภส.07-02/1(2) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว
  7. ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
  เอกสารบริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 1. แผ่นพับแนะนำบริการข้อมูลการยื่นแบบ   
 2. เอกสารบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการชำระภาษี   
  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบยื่นแบบฯ
 1. ยื่นแบบจดทะเบียน ขอรับใบแทน ขอย้าย เลิก หรือโอนกิจการ      
 2. ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา      
 3. ยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี      
 4. ยื่นแบบขอคืน ยกเว้นภาษี      
 5. ยื่นแบบขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง        
 6. ยื่นแบบขอลดหย่อนภาษี      
 7. ยื่นแบบขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่      
 8. ยื่นแบบงบเดือน      
 9. การจัดการผู้ใช้งานระบบ      
  ดาวน์โหลด คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบฯ
 1. คู่มือการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบ