เข้าสู่เว็บไซต์
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบจดทะเบียนขอรับใบแทน
ขอย้าย เลิก หรือโอนกิจการ
การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
และโครงสร้างราคา
การยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี
การยื่นแบบขอคืน ยกเว้นภาษี
การยื่นแบบขอลดหย่อนภาษี
การยื่นแบบขอเสียภาษีอัตราศูนย์
สำหรับแบตเตอรี่
การยื่นแบบงบเดือน
การยื่นแบบขอนำรถยนต์ออกไปทดสอบประสิทธิภาพ
ยื่นแบบการรับ-จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (น.ม.1)
การยื่นแบบยกเว้นภาษี
สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล
ระบบบริการบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว
ระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน
Mobile Application. (Excise Smart Service)
เข้าสู่ระบบ
ร้านค้าสำหรับแจ้งราคาขายปลีก
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล
สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)
ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่
ผ่านอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาต
ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต
การต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
และไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ตขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
หรือยื่นแบบบัญชีงบเดือนยาสูบ/ยาเส้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการยื่นแบบขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
หรือยื่นแบบบัญชีงบเดือนยาสูบ/ยาเส้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เข้าสู่ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent)