ข้อกำหนดเบื้องต้นหากต้องการใช้แบบฟอร์ม Offline สำหรับอัปโหลด
  • ผู้ที่สามารถใช้งานแบบฟอร์มได้ต้องเป็น ผู้สมัครใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยต้องมีรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ที่นี่
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน 22/02/2562 ดาวน์โหลด
ข้อตกลงในการยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน 27/06/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32, 33, 34, 35, 36, 37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 19/07/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม) 18/11/2564 ดาวน์โหลด
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ผู้นำเข้า) 18/11/2564 ดาวน์โหลด
ภส.02-01/ยฝ แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม) 2/08/2565 ดาวน์โหลด
ภส.02-01/ยฝ แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ผู้นำเข้า) 2/08/2565 ดาวน์โหลด
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 22/02/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1) (2) มาตรา 50 วรรคสอง (1) และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-01-1(1) คำขอนำรถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา 26 (3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-01-1(3) แบบรายงานการตรวจสอบรถยนต์หลังจากการนำรถยนต์ที่นำออกไปทดสอบประสิทธิภาพกลับเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-01-2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) และมาตรา 50 (1)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-02 แบบคำขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือคำขอเลิกสถานแสดงรถยนต์ เพื่อขาย ตามมาตรา 30 วรรคสอง และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-03 แบบคำขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คำขอโอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คำขอเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 40 มาตรา 43 มาตรา 49 และ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-05 บัญชีคุมสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 45 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-06 บัญชีแยกประเภทสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 2/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 45(1)(4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม) 30/08/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 02/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (สำหรับสถานบริการ) 30/08/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-09 คำขอชำระภาษีสรรพสามิตกรณีดัดแปลงรถยนต์ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 02/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 58 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
02/04/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ใบส่งเงิน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบกองทุน1) 02/04/2562 ดาวน์โหลด
บัญชีสรุป กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบกองทุน3) 27/03/2562 ดาวน์โหลด
ใบส่งเงิน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน (แบบกองทุน1) 02/04/2562 ดาวน์โหลด
บัญชีสรุป กองทุนอนุรักษ์พลังงาน (แบบกองทุน4) 27/03/2562 ดาวน์โหลด
สสส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 09/03/2563 ดาวน์โหลด
สสท.1/01 แบบรายการเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 09/03/2563 ดาวน์โหลด
กกท.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 09/03/2563 ดาวน์โหลด
ผส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 09/03/2563 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 11/05/2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103 22/02/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 22/02/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-07 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 22/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-08 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 26/04/2562 ดาวน์โหลด
บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง 26/04/2562 ดาวน์โหลด
บัญชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง 26/04/2562 ดาวน์โหลด
งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-09 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ 26/02/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
26/04/2562 ดาวน์โหลด
บัญชีสรุป แบบกองทุน4 27/03/2562 ดาวน์โหลด
รายละเอียดขอคืนน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร 27/03/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต 22/02/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 22/02/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี 26/02/2562 ดาวน์โหลด
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 22/02/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-06/1 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-06/2 ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ 26/04/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.05-10 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 26/02/2562 ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 27/03/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
นล.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
20/03/2562 ดาวน์โหลด
นล.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น 20/03/2562 ดาวน์โหลด
นล.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน 20/03/2562 ดาวน์โหลด
นล.04 งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน 27/03/2562 ดาวน์โหลด
นล.04ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน 20/03/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
สค.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
20/03/2562 ดาวน์โหลด
สค.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 20/03/2562 ดาวน์โหลด
สค.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 20/03/2562 ดาวน์โหลด
สค.04 งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สาระละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 20/03/2562 ดาวน์โหลด
สค.04ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 20/03/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.05-11 แบบคำขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล 27/03/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-14 คำขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-15 คำขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.05-16 คำขอทำลายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 26/04/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
บต.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 22/02/2562 ดาวน์โหลด
บต.02 คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 22/02/2562 ดาวน์โหลด
บต.03-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ 22/02/2562 ดาวน์โหลด
บต.03-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 22/02/2562 ดาวน์โหลด
บต.03-02ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ 22/02/2562 ดาวน์โหลด
บต.04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่ายและยอด
คงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
22/02/2562 ดาวน์โหลด
บต.04ก งบเดือนแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 22/02/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ใบขอรับเงิน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบกองทุน2) 24/02/2563 ดาวน์โหลด
บัญชีสรุป กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบกองทุน4) 27/03/2562 ดาวน์โหลด
ใบส่งเงิน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน (แบบกองทุน1) 02/04/2562 ดาวน์โหลด
บัญชีสรุป กองทุนอนุรักษ์พลังงาน (แบบกองทุน4) 27/03/2562 ดาวน์โหลด
สสส.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 06/03/2563 ดาวน์โหลด
สสท.1/05 เงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ที่ได้รับยกเว้น 06/03/2563 ดาวน์โหลด
กกท.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 06/03/2563 ดาวน์โหลด
ผส.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 06/03/2563 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 15/08/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-04/1 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 30/08/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-07 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-14 คำขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ออกหลักฐานการรับเงิน ตามมาตรา 119
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-15 แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-13 งบเดือนการซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 23/04/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
04/08/2564 ดาวน์โหลด
ภส.07-01/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน
26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-01/2 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ สำหรับผู้ผลิตเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 20/05/2563 ดาวน์โหลด
ภส.07-02/1 บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-02/1(1) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-02/1(2) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-02/2 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560
26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-08 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118
แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560
26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-09 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล 26/04/2562 ดาวน์โหลด
ภส.07-10 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ 26/04/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.06-01 คำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-02 คำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-03 แบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-04 แบบคำขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-05 ใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-06 แบบคำขอต่อใบอนุญาตและใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-07 บัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่าย
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ตามมาตรา 73 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-08 คำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-09 แบบคำขอซื้อ และใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา 79 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-10 แบบคำขอขน และใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา 80 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-11 บัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา 80 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-12 คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุราตามมาตรา 64 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-13 แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-16 แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบ 06/03/2563 ดาวน์โหลด
ภส.06-18 บัญชีควบคุมการรับจ่ายการใช้แสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบที่ทำให้ราชอาณาจักร 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-19 แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบ 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.06-20 แบบคำขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่ 13/05/2562 ดาวน์โหลด
รหัสแบบ คำอธิบาย วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
ภส.04-01 คำขออนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 20/10/2563 ดาวน์โหลด
ภส.04-05 แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา 163 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.04-07 แบบคำขออนุญาตผลิตไพ่ ตามมาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-01 คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-04 คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-05 คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา 155 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-16 แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-20 แบบคำขออนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 175 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
ภส.08-22 แบบคำขออนุญาตขายไพ่ ตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 13/05/2562 ดาวน์โหลด
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-2415600-19 ต่อ 64204, 64207