Page 8 - NPRB_UserManual-ESE_V00-05
P. 8

คู่มือการยื่นแบบขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตทางอินเทอร์เน็ต


                  อัปโหลดข้อมูลสินค้า

                   ▪ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบไฟล์ได้จากปุ่มช่วยเหลือ


             • ระบุรายละเอียดปริมาณหรือจำนวน > กดปุ่ม […]


             • ระบุข้อมูลในส่วนของรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ที่นำมาใช้ผลิตสินค้า สามารถทำได้ 2

               วิธีดังนี้

                  เลือกเพิ่มรายการสินค้า > กดปุ่ม [สินค้าที่เป็นวัตถุดิบตามพิกัด]

                                                      หน้า 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13