Page 10 - NPRB_UserManual-ESE_V00-05
P. 10

คู่มือการยื่นแบบขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตทางอินเทอร์เน็ต

           กรณีสินค้าน้ำมันระบบจะเปิดให้ระบุปริมาณหรือจำนวนสามารถเลือกระบุเป็นช่วงหรือไม่ระบุช่วงได้

                       และจำนวนผลรวมตามแนวตั้งต้องเท่ากับ 1

                           ี่
                      กรณีสินค้าทเป็นของเหลวเครื่องดื่ม สุรา น้ำหอม


                  เลือกเพิ่มรายการวัตถุดิบ > กดปุ่ม [วัตถุดิบนอกพิกัด] พร้อมทั้งเลือกวัตถุดิบ > กด

                   ปุ่ม [เลือก] และระบุข้อมลปริมาณหรือจำนวน
                             ู
                                                      หน้า 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15